Algemene Voorwaarden

 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden?

1.1 Op onze dienstverlening is een aantal afspraken van toepassing dat voor iedereen geldt. Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid of betaling voor onze diensten. In deze algemene voorwaarden leggen wij die afspraken vast.

 1. Wie zijn wij?

Financieel Adviesbureau Kooiman, Sophialaan 20, 3743 CW Baarn.
Inschrijving KvK: 31029530

 1. Wat betekenen de in deze voorwaarden gebruikte termen?

3.1 De volgende begrippen komen vaker in de voorwaarden voor. Daarom leggen wij deze graag even uit.

 • U: diegene die van deze website gebruik maakt
 • Wij: ons kantoor en individuele medewerkers (ook wanneer die niet meer voor ons werkzaam zijn), en ook onze bestuurders en/of vennoten.
 • Onze dienstverlening: de werkzaamheden die wij ten behoeve van bezoekers op deze site verrichten
 • Onafhankelijke adviseur: een ondernemer cq. onafhankelijke financiële dienstverlener in verzekeringen, hypotheken, bancaire producten en overige diensten.
 1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten.

4.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. In dat geval blijven alle overige bepalingen onverkort gelden. De nietige bepaling zal dan worden vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige bepaling.

4.3 Eventuele algemene voorwaarden waar u naar verwijst naar aanleiding van gebruik van deze site zijn niet van toepassing, tenzij wij deze schriftelijk en zonder voorbehoud hebben aanvaard.

 1. Algemene afspraken over gebruik van deze website

5.1 Het gebruik van deze site is gericht op het leggen van contact tussen een bezoeker en een onafhankelijke adviseur

5.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten en/of de kwaliteit van geleverde diensten van een onafhankelijke adviseur

 1. Wij kunnen derden inschakelen

6.1 Als dat nodig is mogen wij ter ondersteuning bij contact met u gebruik maken van diensten van derden. Er worden geen kosten bij bezoekers van de site in rekening gebracht.

6.2 Voor zover wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden gebruik moeten maken van adviezen van externe adviseurs (bijvoorbeeld IT-ers in alle denkbare specialisaties, accountants, advocaten of fiscalisten) nemen wij bij de selectie van de betreffende adviseur de nodige zorgvuldigheid in acht. Wij zijn niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

 1. Welke afspraken gelden er voor onze communicatie met u?

7.1 Deze site is niet bedoeld om met bezoekers te communiceren over uw situatie, financiële producten of over vermelde onafhankelijke adviseurs.

7.2 Stuurt u ons een bericht over een ander onderwerp? Dan mag u er pas op vertrouwen dat dit bericht ons heeft bereikt wanneer wij u een bevestiging van de ontvangst sturen.

7.3 Indien u met ons in contact wilt komen of hiertoe initiatief neemt, dan kan dit alleen per e-mail. Alle andere communicatiemiddelen staan niet ter beschikking voor contact en wij zullen daarop niet reageren.

7.4 Wij verstrekken via deze website algemene informatie. Deze informatie is vrijblijvend en kan nooit beschouwd worden als een door ons gegeven advies.

7.5 Wij gebruiken voor onze communicatie met u de door u opgegeven contactgegevens. Indien deze contactgegevens veranderen moet u dat per e-mail aan ons doorgeven. Pas daarna gebruiken wij die nieuwe gegevens.

 1. Wat mag u van ons verwachten?

8.1 Wij verrichten onze werkzaamheden naar beste vermogen, zoals dat van bij de bouw, het bewerken en beheren van een site verwacht mag worden.

8.2 De website biedt informatie over onderwerpen die zeer algemeen van aard is. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

8.3 Als naar aanleiding van vragen, die u stelt, wij met bijzondere werkzaamheden te maken krijgen om u van dienst te zijn, dan zullen wij u bijtijds informeren over kosten, die wij in rekening brengen, en onze voorwaarden die daarmee samenhangen.

 1. Wat mogen wij van u verwachten?

9.1 U bezoekt onze site met de intentie om een onafhankelijke adviseur te vinden

9.2 Als u in contact treedt met een onafhankelijke adviseur neemt u omgangsnormen in acht die gangbaar en passend zijn.

9.3 Indien u een omissie in de site ontdekt stellen wij het op prijs dat u ons hierover informeert

 1. Afspraken over onze aansprakelijkheid

10.1 Wij bouwen, bewerken en beheren deze website met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Mochten wij toch onverhoopt een fout maken, dan geldt het volgende.

 • Wij hebben met de bezoeker geen verbintenis of overeenkomst in welke vorm dan ook.
 • U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen

10.2 Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade van u of van derden:

 • Die voortvloeit uit het gebruik van deze website;
 • Die voortvloeit uit uw contact met het advieskantoor waarmee u in overleg treedt

10.3 Ondanks het bepaalde in dit artikel blijven wij aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door onze opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Bescherming van uw persoonsgegevens

11.1 Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

11.2 Voor gebruik en bescherming van uw persoonsgegevens kunt u ons reglement raadplegen

 1. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

12.1 Wij hebben de mogelijkheid om de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval wij tot wijziging overgaan, laten wij u dat weten en sturen wij u de aangepaste algemene voorwaarden. U mag binnen 30 dagen na de datum waarop u in kennis bent gesteld van de betreffende wijzigingen bezwaar maken tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden. Wij zullen dan met u in overleg treden over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wanneer u geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden, dan gelden deze vanaf de door ons genoemde datum.