De stem van het water

In de klimaatdiscussie komt water ook aan de orde en het is goed iets te weten over:

 1. Klimaat en wateroverlast
 2. Hoe is het bij u geregeld
 3. Biedt waterstof een oplossing bij de energietransitie

Klimaat en wateroverlast
Is wateroverlast een actueel thema? Nee…… in 1936 maakte Hendrik Marsman het gedicht Herinnering aan Holland. Prachtig beschrijft hij het Hollandse landschap en in de laatste strofe over het water…….
                en in alle gewesten
                wordt de stem van het water
                met zijn eeuwige rampen
                gevreesd en gehoord.

(Lees hier het gedicht) en zo zijn er veel meer publicaties over (onze strijd tegen) het water.

Klimaatverandering, water en de eigen woning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nederland zal steeds meer alert moeten zijn op

 1. stijging van de zeespiegel. In maart 2023 meldt Deltares in haar Zeespiegelrapport dat de zeespiegel langs de Nederlandse kustlijn nu jaarlijks 2,9 mm stijgt.
 2. rivieren die buiten de oevers treden. In Limburg is de afgelopen jaren enorme schade aangericht door overstroming van rivieren.
 3. bodemdaling vanwege onttrekking en inklinken 
 4. het grondwaterpeil

Deze aspecten en de impact daarvan worden door veel instanties onderzocht en vanwege publicaties zou bij iedereen de alarmbel moeten afgaan. Het Verbond van Verzekeraars bespreekt met partijen de verzekerbaarheid van waterschade na dijkdoorbraak aan de kust en bij grote rivieren. Bodemdaling en funderingsschade speelt in vrijwel alle provincies, met concentraties in Friesland, Overijssel, Noord- en Zuid Holland, Utrecht en in de rivier- en kleigebieden. (bron: KCAF september 2020). En bovendien zorgt klimaatverandering voor langere droge en natte periodes dan we gewend waren. De balans van het grondwaterpeil waarmee een ieder vrede heeft is niet meer vanzelfsprekend.  

Hoe is het bij u geregeld
Gemeentes bieden veelal ondersteuning bij het aanleggen van een groen dak en bij de aanschaf van een regenton. Of bij het ontkoppelen van regenpijpen, zodat regenwater niet meer via de dakgoot in het riool komt, maar in de tuin afwatert. Met acties zoals Steenbreek of NK-Tegelwippen wordt ook aandacht gevraagd om bestrating in de tuin te vervangen voor beplanting.

Op internet is informatie is te vinden over

 • het waterlabel van uw woning. Hoe meer water in de tuin kan worden vast gehouden, hoe beter. Bekijk uw label op Waterlabel
 • de waterstand bij u thuis, zonder dijken. Doe de check op https://overstroomik.nl/
 • de groene subsidiewijzer. Hier kun je bekijken of je bij jouw gemeente subsidie kunt aanvragen voor het verduurzamen van je tuin.

Biedt waterstof een oplossing bij de energietransitie

ChatGPT schrijft desgevraagd over drie voordelen

 1. Waterstof is een schone energiebron die bij verbranding alleen water produceert, zonder schadelijke emissies van CO2 of andere broeikasgassen. Het kan helpen de wereldwijde koolstofemissies te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.
 2. Waterstof kan dienen als een efficiënte energieopslagmethode op grote schaal. Het kan hernieuwbare energie opvangen tijdens periodes van overproductie en deze later omzetten in elektriciteit wanneer de vraag hoog is. Dit help de variabiliteit van hernieuwbare energiebronnen op te vangen en draagt bij aan een stabiele en betrouwbare energievoorziening.
 3. Waterstof kan op verschillende manieren worden gebruikt. Het kan dienen als brandstof voor voertuigen, energie leveren aan industriële processen en elektriciteit opwekken via brandstofcellen. Deze veelzijdigheid maakt waterstof geschikt voor diverse sectoren en draagt bij aan een bredere acceptatie van schone energietechnologieën

en over drie nadelen schrijft de chat:

 1. Hoge kosten. Op dit moment is waterstofproductie nog relatief duur in vergelijking met conventionele fossiele brandstoffen. Het vereist geavanceerde technologieën en infrastructuur, wat de initiële investeringskosten verhoogd. De kosten moeten aanzienlijk dalen om waterstof breed toegankelijk te maken.
 2. Energieverlies. Het proces van elektrolyse, waarbij waterstof wordt geproduceerd uit water, resulteert in energieverlies. De efficiëntie van elektrolyse is nog steeds lager in vergelijking met andere energieopwekkingsmethoden, wat betekent dat en meer hernieuwbare energie nodig is om dezelfde hoeveelheid waterstof te produceren.
 3. Veiligheidsuitdagingen. Waterstof heeft een laag ontstekingspunt en een breed brandbaarheidsbereik, wat uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van veiligheid. Er zijn strikte maatregelen en normen nodig om de veilige opslag, behandeling en distributie van waterstof te waarborgen, vooral in grootschalige toepassingen.

Hoewel waterstof veel potentieel heeft als een oplossing in de energietransitie, zijn er nog steeds uitdagingen op het gebied van kosten, efficiëntie en veiligheid die moeten overwonnen om het volledige potentieel te benutten.   Einde chat.